Нашата история

Фирма „Инермат” АД – гр. Стара Загора е правоприемник на държавната „Инермат” ЕАД, която от 1997 г. е в процедура по концесиониране на находищата си „Братя Кунчеви” и „Зимница”.

Разкриващите се андезитови туфи на находище „Братя Кунчеви” са проучени и изследвани с доказани 11 млн. м3 запаси още през 1961/62 година. На базата на тези запаси през 1966 г. е построена трошачно – миячна сортировъчна инсталация (ТМСИ) „Братя Кунчеви”  за производството на фракции за бетон, пътни настилки и жп баласт, а впоследствие през 1972 г. е проведено геоложко проучване с цел доказване на нови  запаси. През 1982/83 г. са проведени допълнителни геоложки проучвания за изясняване на качествената характеристика на суровината и мощността на откривката и е извършена прекатегоризация на запасите, които в последсвие възлизат на 48 000 000 м3.

Още от 1952 г. в терасата на р. Тунджа в района от село Ягода до село Зимница се провеждат геоложки проучвания за доказване на запаси от пясъци и чакъли. Находище „Зимница” е проучвано през 1963 г. на етап търсене в по-широк участък, като в района на село Шаново, за задоволяване нуждите от речен пясък и чакъл за промишленото и жилищно строителство на гр. Стара Загора и окръга, през 1969 г. е построена ТМСИ „Зимница”. През 1975 г. е извършено разширение с още една технологична линия, с което е увеличена допълнително годишна производителност на речен пясък и речен чакъл. Проучванията продължават на по-късен етап през 1972/73 г. и 1982/83 г., като по този начин се оформят и трите участъка на находището, естествено прехождащи един в друг от село Зимница в посока запад.

На 30.06.2006 г. са сключени договори за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали и както находище „Братя Кунчеви”, така и находище „Зимница” са в кадастъра на находищата на строителни материали и имат утвърдени запаси, заведени в Националния баланс на запасите и ресурсите на Република България.