Кариера Братя Кунчеви

находище на андезитови туфи за трошен камък за бетон и пътни настилки

НАХОДИЩЕ „БРАТЯ КУНЧЕВИ”

Находище „Братя Кунчеви” се намира в землището на с. Братя Кунчеви, община Стара Загора и отстои източно от гр. Стара Загора на около 20 км в посока Нова Загора. Находището е разположено непосредствено до северозападната граница на село Братя Кунчеви, като близо до него се намират селата Руманя, Подслон, Оряховица и Караново. На 3 км южно от находище „Братя Кунчеви” преминава първокласният автомобилен път София – Бургас, с който го свързва асфалтовият път на селото, а 7 км южно от находището е жп линията Пловдив – Стара Загора – Бургас.

Съгласно сключения на 30.06.2006 г. договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – андезитови туфи, от находище „Братя Кунчеви”, област Стара Загора, концесионната площ обхваща 798 дка, като е регистрирано в кадастъра на находищата на строителни материали и има утвърдени запаси, заведени в Националния баланс на запасите и ресурсите.

Суровината на находище „Братя Кунчеви” е представена от следните андезитови разновидности андезитови туфи: продукти от изветряване на андезитовите туфи, мергели, аргилити и техните преходни разновидности; туфоконгломерати, туфобрекчи и преходи между тях. Изветрелите андезитови туфи и скални разновидности се отделят при първото трошене и пресяване в Корпус Едро Трошене (КЕТ) в подситовата класа 50 мм, което представлява обогатяване по дробимост и осигурява по-добра якост на изходната за добив на фракциите суровина – класата  50 – 300 мм.

В цех „Братя Кунчеви” се произвеждат различни фракции готова продукция трошен камък за жп линии, добавъчен материал за бетон, нефракциониран скален материал за асфалтови смеси и настилки, нефракциониран скален материал за несвързани и хидравлично свързани смеси, едър скален материал за асфалтови смеси и настилки.

Готовата продукция е подложена на първоначално изпитване на типа и производствен контрол, текущо изпитване на пробни образци и е показала съответствие със стандарти EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002, EN 13042:2002/ AC:2004, EN 13450:2002, EN 13450:2002/AC:2004 и EN 13242:2002+A1:2007, както и с националните приложения към тях. От месец февруари 2009 г. фирма „Инермат” АД – гр. Стара Загора притежава Сертификат за съответствие на производствен контрол за цех „Братя Кунчеви”, който удостоверява всички предписания по отношение на оценяване на постоянството на експлоатационните показатели.

Андезитовите туфи изграждащи находището са свежи, масивни и плътни скали със светлозелени, сивозелени, жълтозелени до черно-зелени цветове. Те са ситно до дребнозърнести. Утвърдените от ДКЗ запаси на андезитови туфи за трошен камък за бетон и пътни настилки от находището с геоложки доклад към 01.01.2003 г. е 45 000 000 кубични метра.

Производителността на кариера "Братя Кунчеви" с тежкото си минно оборудване - два багера ЕКГ 5 А и спомагателни машини - хидравлични багери и булдозер "KOMATSU" е около 300 кубични метра за час, която съответства на производителността на преработващите инсталации. През етапа на геоложките проучвания са изследвани обединени проби от ядката на забоите на кариерата. Извършени са изследвания за якост на натиск, обемно и специфично тегло, пористост и водопопиваемост, якост на натиск в замразено състояние, дробимост, изтриваемост по Девал и Лос Анжелос, петрографско определение, определяне на SO3, органични вещества, пълен силикатен анализ, алкалореакционна способност и бетонови проби.

ОБОРУДВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ

  • Две челюстни трошачки тип СМД-59А, с приемен отвор 1200/1600 mm.
  • Конусна трошачка "SKET" с производителност до 600 т/ч.
  • Роторна трошачка MAG' Impact за производство на широк спектър от фракции за бетон, пътно строителство и за специфично приложение. Най-често се използва за производство на фракции с размери 25/65.
  • Автогенна роторна трошачка SANDVIK за производство на фракции: 0/4, 4/8, 8/11.5, 4/11.5, 11.5/20, 16/22, 22/32
  • Четири броя тридекови ситови машини SANDVIK с пресевна площ на всеки дек 14 м2 и производителност до 600 т/ч.

Галерия снимки